Гувоҳ (Джош Мак-Дауэлл) 45 bob

45-Боб - Гувоҳ. Ўзбек тилида Аудио китоб Онлайн

Тушликни тугатиб ҳамма меҳмонхонага йўл олди. Уларни у ерда туркча қаҳва ва паҳлава кутарди.
— Надим, — деди Нур хоним, — Исо ҳеч бир иккиланмай Ўзининг илоҳийлиги тўғрисида гапирганини назарда тутади. Исо буни далил сифатида тасдиқлайди. Исо, шу жумладан, Унинг душманлари ҳам, нимани назарда тутишаётганини ҳамма тушунарди. Ҳа, уларга бу ёқмасди, ҳозирда кўпчиликка ёқмагани сингари. Шубҳасиз,
бу ҳеч кимга сир эмасди.
— Нур хоним, балким шундайдир, — деди Тарик. — Аммо тан олишим керак, бу мен учун мутлақо янги‑
лик.
— Биз буни тушунамиз, — деди Далиянинг онаси. — Биз эндигина турмуш қурганимизда, Исо Ўзини Худо дейиши ҳақида ҳеч қандай тушунчага эга эмас эдик. Ҳеч бири‑
миз Исо Масиҳ кетидан борадиган оилада ўсмаганмиз. Надим ҳам, мен ҳам Муқаддас Китобни ҳеч қачон ўқи‑
маган эдик. Аммо кунларнинг бирида бизга таниш бўлган
бир ёшгина оила бизни ўйлантириб қўйди. Сизнинг ўр‑
нингизда ўшанда ўтирган эркак шундай деган: “Янги
Аҳдни ўқиб, Исо Ўзининг илоҳийлигини таъкидлаган‑
лигини кўрмаслик, бу — ёруғ кунда кўчада туриб қуёш‑
ни кўрмаяпман дейиш билан баробардир”. Ростини айтсам, унинг гаплари гарчанд мен Муқаддас Китобни ўқимаганлигим учун бироз уялган бўлсам-да, ўшанда ме‑
ни ранжитди. Худди шундай ўнғайсизликни Надим ҳам ҳис этган. Иккаламиз ҳам бир нусхадан Муқаддас Китоб‑


ни олгач, ўша куниёқ ўқишга киришдик. Биз қанчалик кўп ўқисак, дўстларимизнинг гаплари тўғри эканлигига шунчалик кўп ишонардик.
— Кейин нима бўлди? — сўради Тарик ва бирдан ўйланиб қолди: у оддийгина ўзининг ҳаёти ҳақидаги гап‑
лардан қочмоқчими ёки буларни билиш ҳақиқатдан ҳам
унга қизиқми?
— Бизнинг ҳаётимиз қийинлашди, — деди қавмбо‑
ши Нур.
— Қандай қилиб?
— Ўйлаб кўринг, — деди у Далия узр сўраб, идиш-то‑
воқ ювгани ошхонага чиқиб кетганда. — Модомики Исо Худо эканлигига даъвогарлик қилган экан, У оддий юқори ахлоқли ёки доно пайғамбар бўла олмас эди. У — ёки Худо, ёки йўқ. У ёки чин гапиради, ёки ёлғон. Учинчи варианти йўқ. Ўзининг илоҳийлигини у турлича усуллар орқали намоён қилди. Шунинг учун Унинг айтганларини биз сўзсиз қабул қилишимиз керак, ёки инкор этишимиз, ёки ишонмаслигимиз даркор. Нейтрал нуқтаи назарни танлашнинг имкони йўқ. Янги Аҳдни ўқиб чиққач, сиз Унинг айтганларини (шу жумладан, Унинг илоҳийлигини ҳам) ҳақиқат сифатида тан олишингиз керак, ёки Уни ёлғончи деб ҳисоблашингиз лозим.
Эзгу ҳақиқатни ваъз қилувчи инсон ҳақиқатга мос келмайдиган баёнотни қилиши мумкинми? Ўз шогирдла‑
рини ва бутун оламни, бизни алдаши мумкинми? Агар
Унинг айтганлари ёлғон бўлса, У қандай қилиб хочга михланиб бизнинг гуноҳларимиз учун ўлиши мумкин?
Ким ёлғон учун қатл қилинади?
Тарик, ўғлим, Масиҳ — Худо. У Ўзи ҳақида очиқ-ойдин ҳақиқатни гапирган. У айтганларининг барчаси Муқад‑
дас Китобда аниқ ва равшан қилиб қайд этилган. Шунинг учун ҳам мен ва миллионлаб имонлилар бунга ишонамиз
ва уни ҳақиқат сифатида қабул қиламиз.


— Тарик, — деди Нур ҳоним суҳбатга қўшилар экан, — бу чиндан ҳам ҳақиқат. Худонинг Каломи бўлмиш Му‑
қаддас Китобни ўқир экансиз, сиз бунинг исботини то‑
пасиз.
— Шундайми? — таажжубланди Тарик.
— Юҳанно баён этган Муқаддас Хушхабар шундай бошланади: “Азалда Калом бор эди, Калом Худо ҳузури‑
да эди, Калом — Худо эди” (Юҳанно 1:1). Ва давоми: “Калом инсон қиёфасига кирди ва биз аро маскан қилди.
Биз эса Унинг улуғворлигини кўрдик” (Юҳанно 1:14). — Масиҳ бизнинг орамизда яшади.
— Шунга ўхшаш парчалар жуда ҳам кўп, — гапини давом эттирди қавмбоши Надим. — Ҳақиқатда, Янги Аҳд‑
да Масиҳнинг Худо эканлиги 11 марта такрорланган бўлса, У — Худонинг Ўғли эканлиги 50 марта айтилган.
— Худонинг Ўғли...? — сўради Тарик. — Бунинг ни‑
малигини тушунмадим.
— Бу шунинг учун ҳамки, — жилмайди Надим, — сиз Унга инсон нуқтаи назаридан қарамоқдасиз. Ўғил жисмоний тана маъносида эмас: Худо — Руҳдир, У Ўғил‑
ни уруғлантира олмайди. У иккиламчи маънода Ўғил эмас — Ота-Худо Ўғилдан олдин бўлмаган. Масиҳ — Ру‑
ҳий маънодаги Ўғилдир. У севги орқали Худо Ўғлидир. Ўғил Худога тенгдир. У — Худонинг тимсолидир.
Бир сўз билан айтганда, Исо мана ким эди. Агар сиз‑
нинг саволларингиз бўлса, биз бажонидил жавоб берамиз.
— Янги Аҳдни ўқиганингизда, — деди Нур хоним, — сиз буларни ўз кўзингиз билан кўрасиз ва буларнинг гуво‑
ҳи бўласиз. Унинг дўстлари ва душманларининг айтиши‑
ча, У — устоз. Уни Устоз ҳисоблаб, Унинг таъкидлари‑
дан бирини — У — Худо Ўғли эканлигини қандай қилиб қабул қилмаслик мумкин? Яхши ва доно устоз бировлар‑
ни алдаб ўзи ҳақида ёлғон гапириши мумкинми?
— Ўйлашимча, йўқ.


Жаҳли чиққан Далия дастурхонни йиғиштириш билан овора эди. Қавмбоши Нур қўшиб қўйди:
— Тарик, мен Масиҳнинг ҳаётини ўрганаётганимда,
мени бир нарса ҳайратда қолдирди: мен шахсан билган одамлар ёки улар ҳақида ўқиган одамларим Масиҳ кетидан боришга қарор қилганларида, уларнинг ҳаёти яхшиланга‑
нини кўрдим. Улар Масиҳга ўхшаб меҳрибон, ростгўй бўлиб қолдилар. Улар камбағалларни ва бева-бечоралар‑
ни яхши кўришни ва уларга ёрдам беришни ўргандилар. Исо Масиҳга эътиқод қилинган жойда, бутун халқлар тақдири ижобий томонга ўзгарганидан мен ҳайратландим. Агарда Масиҳ инсонларнинг юрагини ва ҳаётини ўзгартириш ку‑
чига эга бўлмаганда, бунинг имкони бўлармиди? Фақат‑
гина Худо бунга қодир.
Тарик ўйланиб бошини қимирлатди.
— Бу рост.

 

Guvoh 45-bob D-McDowell. Kitob O'zbek tilidagi yaxshi Audiokitob Online