Гувоҳ (Джош Мак-Дауэлл) 46 bob

46-Боб - Гувоҳ. Ўзбек тилида Аудио китоб Онлайн

Тарик Далиянинг акаси хонасига кириб эшикни ёпди. Ўзини каравотга ташлади ва ўз ҳаётида биринчи марта Янги Аҳд китобини ўқий бошлади.
У биринчи китобни — Матто баён этган Хушхабар‑
ни очди ва кўз узмай бир неча соат ўқиди. Тарик, шунинг‑
дек, Марк, Луқо ва Юҳанно баён этган Хушхабарларни
ўқиб чиқди. Шу бир неча соат ичида у Исо Масиҳ ҳақи‑
да жуда кўп нарсаларни билиб олди. Исо бокира қиз Ма‑
рямдан туғилганини, Насролик дурадгорнинг ўғли кўр‑
ларга нур ато этишини ва соқовларга тил-забон ҳадя қи‑
лишини, чўлоқ ва фалаж бўлганларни юришга ва сакраш‑
га ўргатганини Тарик билиб олди. Исо жин урган одам‑
дан жинларни қувиб чиқарарди, ўлганларни тирилти‑
рарди, ўликлардан бири қабрда тўрт кун ётган ва Исо‑
нинг мўъжизаси туфайли тирилган. Ҳаммасидан ҳам Та‑
рикни Исонинг ривоятлари, таълимоти ва фикрлари қи‑
зиқтирди. Тарик ҳеч қачон бу каби нарсалар ҳақида ўқи‑
маган ҳам, эшитмаган ҳам. У Матто баён этган Хушха‑
бардаги тоғдаги ваъз ҳақида фикр юритди. Исо шундай
деган:
“Қадимгиларга: “Одам ўлдирма; ким одам ўлдирса, жавобгарликка тортилади”, — деб айтилганини эшит‑
гансизлар. Лекин Мен сизларга айтаман: кимки биродари‑
га беҳуда ғазабланса, жавобгарликка тортилади. Кимки биродарига аҳмоқ деса, олий маҳкамада жавоб беради. Кимки биродарига телба деса, жаҳаннам оловида жавоб беради” (Матто 5:21–22).


Тарик ҳеч қачон одамлар ўртасидаги муносабатлар‑
га бундай нуқтаи назардан қарамаган. У ўқишни давом эттирди:
“Яна: “Қариндошингни севгин, душманингдан наф‑
ратлан”, — деб айтилганини эшитгансизлар. Лекин Мен
сизга айтаман душманларингизни севинглар. Сизни
лаънатлаганларни дуо қилинглар. Сиздан нафратланган‑
ларга яхшилик қилинг. Сизнинг номингизга иснод келтир‑
ганлар учун, сизга жабр-зулм ўтказганлар учун ибодат қилинглар. Шунда сиз осмондаги Отангизнинг ўғилла‑
ри бўласизлар. Чунки У Ўз қуёшини ёвузлар устида ҳам, яхшилар устида ҳам балқитади, ёмғирини солиҳлар ус‑
тига ҳам, фосиқлар устига ҳам ёғдиради. Агар сизни севадиганларнигина севсангиз, бундан сизга раҳмат бў‑
лурми? Солиқчилар ҳам худди шундай қилишмайдими?” (Матто 5:43–46).
Бунинг маъноси жуда катта, аммо ким ўз яқинлари‑
га бундай муносабатда бўлишга қодир?
“Шундай қилиб, осмондаги Отангиз баркамол бўлга‑
ни каби, сиз ҳам баркамол бўлинглар” (Матто 5:48).
У нимани ўқиган бўлса, шулар Тарикни ҳайратга со‑
ларди. Оддий одам бунга ўхшаш нарсаларни айта олмас‑
ди. Исо Масиҳ ажойиб шахс экан-да!
Уят, ор-номус ва шахсий ночорлик уни чулғаб олганлигини Тарик ҳис этди. Барча одамларга, шу жумла‑
дан, ўз укасига қаратилган ўзидаги нафратни нима қилмо‑
ғи керак? Унинг нафрати ҳукм қилинишга лойиқ эканли‑
гини Тарик тушунди.
Душманларни севишга бўлган даъват-чи? Ўз дўстлари‑
ни севишга қийналган Тарик душманларини сева олар‑
микан? Тарик Лемьени, Годдарни ва Клодетт Рэмзини сева олармикан?
Исонинг ҳаёти билан танишар экан, ҳақиқатдан ҳам, ҳаёт унинг даъватларига мос келишига Тарик гувоҳ бўлди.


Исо Тарикка ўхшаб ўз душманларидан қочмади. Ҳибсга олинишдан қўрқиб, У ёлғон гапирмади. Исонинг душман‑
лари боғда Унга ҳужум қилганларида, У душманларига қаршилик кўрсатмади. Бутрус Унинг ёнини олиш мақсади‑
да олий руҳоний хизматкорини қулоғини кесиб ташлаган‑
да, Исо уни койиди ва қиличини ташлашни буюрди. Исо Масиҳнинг айтишича, кимки қилич кўтарса, ўша қилич‑
дан ўзи ҳалок бўлар экан.
Янги Аҳдни Тарик тўхтамасдан ўқирди. У имкон қадар Исо ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлмоқчи эди. Бу қан‑
дай юз бериши мумкин, шунча йил яшаб Тарик Уни бил‑
маса?
Юҳанно баён этган Хушхабарнинг 19–бобини ўқиш‑
ни бошлагач, Тарик ҳайратга келди:
“Шундан кейин Пилат Исога даст солиб, Уни камчи‑
латди. Аскарлар эса тиканлардан тож ўриб, Исонинг бо‑
шига қўйдилар, танасига шоҳона тўн кийдирдилар. Исо‑
нинг олдида турганларича: — Яшавор, эй яҳудийларнинг Подшоҳи! — деб, Уни тарсакилар эдилар” (Юҳанно 19:1–3).
Тарик биринчи бор Исонинг маҳкум қилиниши таф‑
силотларини билди.
“Охири Пилат Исони хочга михлаш учун уларга топширди. Улар эса Исони олиб кетдилар. Исо Ўз хочини кўтариб, Бошсуяги (яҳудийча Гўлгота) деган жойга кел‑
ди. У ерда Исони хочга михлаб қўйдилар. Исо ўртада бўлиб, чап ва ўнг томонига яна икки кишини михлаб қўйдилар” (Юҳанно 19:16–18).
Исонинг жон бериши уни янада ҳаяжонлантирди.
“Исонинг хочи ёнида Унинг онаси, онасининг опаси, Клопанинг хотини Марям ҳамда магдалик Марям турар эдилар. Исо онаси ёнида Ўзининг севикли шогирди турга‑
нини кўрди-да, онасига: — Эй аёл, мана бу сенинг ўғ‑
линг! — деди. Кейин шогирдига қараб: — Мана бу сенинг онанг! — деди. Ўша ондан бошлаб у шогирд Марямни ўз


уйига олиб кетди. Шундан кейин Исо энди ҳаммасининг амалга ошганини кўрди. Забур ояти бажо бўлсин деб, У: — Чанқадим! — деди. Бу ерда сирка тўла бир идиш турган эди. Аскарлар сиркага шимгични ботирдилар-да, найнинг учига илиб, Исонинг оғзига олиб бордилар. Исо сиркани татиб кўргач: — Бажо бўлди! — деди-ю, бошини эгиб жон берди” (Юҳанно 19:25–30).
Тарик Исони уриб-хўрлаганлари, ҳақоратлаганлари ва хочга тортганлари ҳақидаги оятларни ўқиди. Бундай тасвирдан Тарикнинг юраги эзилиб кетди. У Исонинг онаси Марямни ўйлади: она учун ўғлини хочда қийналиб ўлишини кўриб туриши нақадар оғир. Аслида Исо бегу‑
ноҳ эди, У ноҳақ айбланган, ҳеч қандай қотиллик қилмай ўлимга маҳкум этилганди. Исо азоб чекаётган онасини кў‑
риб турарди ва Ўзининг азоб-уқубатларидан кўра онанинг ғам чекишидан қийналарди. Исо Ўз онасига ғамхўрлик қилишни Ўзининг синалган шогирдига топширди.
“Исо михланган жойда бир боғ бор эди, у боғда ҳали ҳеч мурда қўйилмаган янги қабр бор эди. Яҳудийларнинг дам олиш кунига тайёргарлик қилиш муддати тугаётга‑
ни сабабли улар, бу жой яқинроқ, деб Исони ўша қабр‑
га кўмдилар... Ҳафтанинг биринчи куни эрта саҳарда, ҳа‑
ли қоронғи пайтда, магдалалик Марям қабрнинг олдига келиб, қабр оғзидаги тошнинг ағдарилганини кўрди. У югу‑
риб Симун Бутрус ва Исонинг севган бошқа шогирди олди‑
га келди-да: — Раббимни қабрдан олиб кетишибди, Уни қаер‑
га қўйишганини билмаймиз, — деди” (Юҳанно 19:41–20:2).
Тарик Янги Аҳдни кечаси билан ўқиб чиқди. У ҳақиқатни билишни ва уни қизиқтирган барча саволларга жавоб топишни истарди. Тарик қанчалик кўп ўқигани са‑
ри, бу ажойиб китобда шунчалик кўп жавобларни топарди.
“Ўша заҳоти Бутрус ва бошқа шогирд қабр томон жўнашди. Иккови бирга югуриб кетишди. Аммо у шогирд Бутрусдан тезроқ югуриб, қабрга биринчи бўлиб етиб келди.


У энгашиб ичкарига кўз ташлади, у ерда фақат кафан ётганини кўрди. Ўзи қабрга кирмади. Унинг орқасидан Симун Бутрус етиб келиб, қабрга кирди-ю, ётган кафанни кўрди. Исонинг бошига ўралган рўмол эса кафан билан бирга эмас, алоҳида жойга йиғиштириб қўйилган эди” (Юҳанно 20:3–7).
“Ўша якшанба куни оқшомда шогирдлар тўпланган эдилар. Улар яҳудий мансабдорлардан қўрқиб, уйнинг эшикларини қулфлаб қўйган эдилар. Шу пайт Исо келиб қолди. У ўртада туриб шогирдларига: — Сизларга тинч‑
лик бўлсин! — деди. Шундай деб, қўл-оёқларини ва биқи‑
нини уларга кўрсатди. Шогирдлар Раббимизни кўрдик, деб жуда севиндилар” (Юҳанно 20:19–20).
“Исо бу китобда ёзилмаган бошқа бир талай ибрат‑
ли мўъжизаларни Ўз шогирдларига кўрсатди. Булар эса Исо — Худонинг Ўғли, Масиҳ эканлигига ишонишингиз
учун ва ишониб, Унинг номи билан ҳаётга эришишингиз
учун ёзилган” (Юҳанно 20:30–31).
Тун билинмасдан ўтиб кетди. Петру тоғлари узра қуёш кўтарила бошлади. Тарик ҳар бир сўзни обдон ўйлаб, Янги Аҳдни бир кечада ўқиб чиқди. Унинг ўқиб чиққанлари Тарикни бениҳоят қизиқтирди, ҳайрон қолдирди ва таажжублантирди.
Юҳанно баён этган Муқаддас Хушхабардан у ниҳоятда таъсирланди. Юҳанно Исога бошқача яқин бўлган ин‑
сондир. Юҳанно ўзини “Исо яхши кўрган шогирд”, деб атарди. Юҳаннонинг Хушхабари — Исонинг ҳаёти ҳақи‑
даги кучли, ҳақиқий ва аниқ тарихдир, Унинг сўзлари, кўр‑
сатган мўъжизалари, ўлими ва қайта тирилиши ҳақидаги ҳикоялардир. Юҳанно ўз Хушхабарини Исо Масиҳга бўлган тўла ишонч билан ёзган. У ўз асарида Масиҳга бўлган севгисини, Унинг таълимоти ва характерини тушунишини тасвирлаган. Ахир, Юҳанно бошқа одамларга қараганда Исога яқинроқ бўлган.


Исонинг яқин шогирдларидан бири, Унинг биринчи хизматидан бошлаб то хочдаги ўлимига қадар Уни кузатиб юрган Бутруснинг сўзлари Тарикка эшитиларди.
“Биз Раббимиз Исо Масиҳнинг куч-қудрат билан келиши ҳақида сизларга маълумот берганимизда, уйдирма афсоналарни гапириб келмадик. Унинг салобатини ўз кўзимиз билан кўрганмиз” (2 Бутрус 1:16).
Бу Исо Масиҳ қудратининг ҳақиқатдан гувоҳи бўлган ва ўз асарларида У ҳақда бутун оламга Хушхабар ет‑
казган шогирднинг дил сўзлари эди. Бутруснинг ҳаётида юз берган улкан ўзгаришлар Тарикни ҳайратда қолдир‑
ди. Олдинига тўрларни ямаб, катта балиқ ўлжаси ҳақида умид қилиб юрган оддий балиқчини Исо одамларнинг овчисига айланишига сабабчи бўлди. Бутрус уч бора Исо‑
дан тониши ҳақида Исо унга каромат қилган. Исони ҳа‑
қоратлаб маҳкум қилишаётганда, Унинг устидан ку‑
лишаётганда ҳам Бутрус Ундан тонади. Аммо кейин ни‑
мадир юз берди-ю, қўрқоқ одам жасур ва баҳодир одамга айланди — қолди. Қуддусда ҳаворий Бутрус овозини ба‑
ландлатиб халойиққа шундай хитоб қилди: “Шундай қилиб, бутун Исроил аҳли узил-кесил билсинки, сизлар хоч‑
га михлаган бу Исони Худо — Раб ва Масиҳ қилиб тайин‑
лади” (Ҳаворийлар 2:36). Бутрус қаршиликларга, таъқиб‑
ларга ва хавф-хатарга қарамасдан, Исони ҳамма жойда тарғиб қилиб юрди. Чунки Бутруснинг ўзи Уни кўрган ва Уни эшитган эди. Бутрус оламнинг гувоҳи, ҳақиқатнинг шоҳиди бўлган, ҳақиқатни эса зудлик ва жасорат билан эълон қилмоқ даркор. Шундай бўлгач, у Масиҳнинг ўлими ва тирилиши ҳақидаги ҳақиқатни яшира олармиди?
Ҳаёти тубдан ўзгарган одам фақатгина Бутрус эмасди. Яна бир мисол тариқасида Тўмани айтишимиз мумкин. У Исонинг тирилишига гувоҳ бўлган бошқа шогирдларга ишонмасди. Тўманинг айтишига кўра, у Исонинг қўлла‑
ридаги мих чандиқларини кўрмагунча, Унинг мих чан‑


лиқларига ўз бармоғини тегизмагунча, қўлини Унинг би‑
қинина қўймагунча ишонмас эмиш. Саккиз кундан сўнг шогирдларининг ҳузурига Исо келади ва Тўмага қўллари‑
ни кўрсатади, унинг қўлини Ўзининг биқинига қўяди. Тўма имон билан дейди: “Эй, менинг Раббим ва Худойим!” (Юҳанно 20:28). Тўма Исонинг Худо эканлигига ишонч хосил қилди ва ҳар қандай шубҳа-гумонлардан фориғ бўлди. Исо Масиҳ — Худо, У — нажот топишнинг ягона йўли эканлигини ва Унга имон келтирганларнинг барчаси самоларда абадий ҳаётга эга бўлишларини Тўма бутун оламга эълон қилди.
Қавмбоши Надимнинг айтишича, айнан Тўма Ироқда ва Ҳиндистонда Хушхабарни тарғиб қилган ва Исо Масиҳга эътиқод қилгани учун қатл этилган. Тўма ҳам ҳақиқатнинг гувоҳи бўлган.
Тарик ўз эътиқодлари учун азобланиб ўлган Бутрус, Тўма ва Масиҳнинг бошқа шогирдлари ва ҳаворийлари ҳақида ўйларди. Ёлғон учун улар барча қийинчиликлар‑
ни енгиб ўтганларми?
Янги Аҳдда ўқиган барча оятларга Тарик ишонди. Бу одамлар ҳақида айтилганларнинг ҳаммаси рост эканлигига унинг ишончи комил эди.

 

Guvoh 46-bob D-McDowell. Kitob O'zbek tilidagi yaxshi Audiokitob Online